เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนพระหฤทัย จำนวน 14 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วาย.ซี.เอส. ระดับภาคเหนือ ณ โรงเรียนอัญสัมชัญ ลำปาง โดยมีหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนในสังคมยุคดำจิตอล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการกระบวนการทำงานภายใต้จิตตารมณ์ของ Y.C.S โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มเยาวชน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้