ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ชมรมส่งเสริมสันติภาพโลก World Peace Ethics Club ได้จัดโครงการ สอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกระดับเยาวชนนานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  และโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้ส่งนักเรียนชั้นมัธยมเข้าสอบตอบปัญหาศีลธรรมจำนวน 200 คน

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares