โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 %  โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. เด็กชายธนพล วิรวัฒน์
  2. เด็กหญิงชลิตา แสงต่าย