เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ามาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตู้น้ำดื่มของ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้มีน้ำดื่มสะอาด ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐาน

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo