โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีให้กับ น้อง พิตต้า เด็กหญิงโปรดปราน วิจิตรศิลป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน“Vocal Category Junior Class A”  จากการประกวดดนตรีเยาวชนนานาชาติฮ่องกง ครั้งที่ 9 (The 9th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival 2021)