บาทหลวงชาญชัย ทิวไผ่งาม

บาทหลวงชาญชัย ทิวไผ่งาม

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
บาทหลวงราฟาเอล ซันโดนา

บาทหลวงราฟาเอล ซันโดนา

กรรมการที่ปรึกษา
บาทหลวงพิชิต จำปาพยุง

บาทหลวงพิชิต จำปาพยุง

กรรมการที่ปรึกษา
ซิสเตอร์วรรณวิมล สุขสวัสดิ์

ซิสเตอร์วรรณวิมล สุขสวัสดิ์

ผู้อำนวยการ - ผู้จัดการ
ซิสเตอร์วนิดา เดโชชัยไกวัล

ซิสเตอร์วนิดา เดโชชัยไกวัล

กรรมการที่ปรึกษา
ซิสเตอร์ ศศิวิมล เมืองรัตน์

ซิสเตอร์ ศศิวิมล เมืองรัตน์

กรรมการที่ปรึกษา
ซิสเตอร์ สายทอง ธรรมสรณ์กูล

ซิสเตอร์ สายทอง ธรรมสรณ์กูล

กรรมการที่ปรึกษา
ครูสุวรรณี เอื้อพัฒนพงศ์

ครูสุวรรณี เอื้อพัฒนพงศ์

ผช. ผอ. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ครูศิริลักษณ์ ศรีคำ

ครูศิริลักษณ์ ศรีคำ

ผช. ผอ. ฝ่ายบริหารงานจิตตาภิบาล
ครูทิวาพร อินทะศักดิ์

ครูทิวาพร อินทะศักดิ์

ผช. ผอ. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ครูวนิดา วงศ์สัมพันธ์

ครูวนิดา วงศ์สัมพันธ์

ผช. ผอ. ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
ม.อุทัย นะกะ

ม.อุทัย นะกะ

ผช. ผอ. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ครูรังสิมา ศรีวรกุล

ครูรังสิมา ศรีวรกุล

ผช. ผอ. ระดับปฐมวัย