บาทหลวงประทีป กีรติพงศ์

บาทหลวงประทีป กีรติพงศ์

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
บาทหลวงโจงชอส์ แก้วมา

บาทหลวงโจงชอส์ แก้วมา

กรรมการที่ปรึกษา
บาทหลวงนนทชัย ริทู

บาทหลวงนนทชัย ริทู

กรรมการที่ปรึกษา
ซิสเตอร์ วันเพ็ญ พิมเสน

ซิสเตอร์ วันเพ็ญ พิมเสน

อธิการิณี
ซิสเตอร์ ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์

ซิสเตอร์ ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์

ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ
ซิสเตอร์ สายทอง ธรรมสรณ์กูล

ซิสเตอร์ สายทอง ธรรมสรณ์กูล

กรรมการที่ปรึกษา
ซิสเตอร์ ศศิวิมล เมืองรัตน์

ซิสเตอร์ ศศิวิมล เมืองรัตน์

กรรมการที่ปรึกษา
นายณินท์ สุวรรณชัย

นายณินท์ สุวรรณชัย

ผช. ผอ. ฝ่ายวิชาการ
นายกัมพล วงค์สถาน

นายกัมพล วงค์สถาน

ผช. ผอ. ฝ่ายบุคลากร
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีคำ

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีคำ

ผช. ผอ. ฝ่ายจิตตาภิบาล
นางสินีนาฏ นฤนาทวงศ์สกุล

นางสินีนาฏ นฤนาทวงศ์สกุล

ผช. ผอ. ฝ่ายกิจการนักเรียน
นางทิวาพร อินทะศักดิ์

นางทิวาพร อินทะศักดิ์

ผช. ผอ. ฝ่ายธุรการ-การเงิน
นางรัสรินทร์ ศศิวิวัฒน์กุล

นางรัสรินทร์ ศศิวิวัฒน์กุล

ผช. ผอ. ฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชน
นายอุทัย นะกะ

นายอุทัย นะกะ

ผช. ผอ. ฝ่ายอาคารสถานที่
นางวรรณรัชต์ ทองสวัสดิ์

นางวรรณรัชต์ ทองสวัสดิ์

ผช. ผอ. ฝ่ายนโยบาย กำกับติดตาม และประเมินผล
ม.สงกรานต์ ฉิมพลีย์

ม.สงกรานต์ ฉิมพลีย์

ผช. ผอ. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางเพชรา พันธุ์พิทย์แพทย์

นางเพชรา พันธุ์พิทย์แพทย์

ผช. ผอ. ระดับปฐมวัย