บาทหลวงประทีป กีรติพงศ์

บาทหลวงประทีป กีรติพงศ์

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
บาทหลวงโจงชอส์ แก้วมา

บาทหลวงโจงชอส์ แก้วมา

กรรมการที่ปรึกษา
ซิสเตอร์ วันเพ็ญ พิมเสน

ซิสเตอร์ วันเพ็ญ พิมเสน

อธิการิณี และกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายโภชนาการ
ซิสเตอร์ ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์

ซิสเตอร์ ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์

ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ
ซิสเตอร์ สายทอง ธรรมสรณ์กูล

ซิสเตอร์ สายทอง ธรรมสรณ์กูล

กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายจริยธรรม
ซิสเตอร์ อารียา รัตนเวียงผา

ซิสเตอร์ อารียา รัตนเวียงผา

กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายจริยธรรม ดูแลนักเรียนหอพักประจำ

นายกัมพล วงค์สถาน

นายกัมพล วงค์สถาน

ผช. ผอ. ฝ่ายวิชาการ
นายยุติธรรม วัฒนาวงศ์

นายยุติธรรม วัฒนาวงศ์

ผช. ผอ. ฝ่ายบุคลากร
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีคำ

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีคำ

ผช. ผอ. ฝ่ายจริยธรรม
นางวนิดา วงค์สัมพันธ์

นางวนิดา วงค์สัมพันธ์

ผช. ผอ. ฝ่ายกิจการนักเรียน
นางทิวาพร อินทะศักดิ์

นางทิวาพร อินทะศักดิ์

ผช. ผอ. ฝ่ายธุรการ-การเงิน
นางสุมิตรา สร้อยยานะ

นางสุมิตรา สร้อยยานะ

ผช. ผอ. ฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชน
นายอานนท์ เอี่ยมไธสง

นายอานนท์ เอี่ยมไธสง

ผช. ผอ. ฝ่ายอาคารสถานที่
นางวรรณรัชต์ ทองสวัสดิ์

นางวรรณรัชต์ ทองสวัสดิ์

ผช. ผอ. ฝ่ายนโยบาย กำกับติดตาม และประเมินผล
นางเพชรา พันธุ์พิทย์แพทย์

นางเพชรา พันธุ์พิทย์แพทย์

ผช. ผอ. ฝ่ายอนุบาล
นางสุรางค์ ธูปเทียน

นางสุรางค์ ธูปเทียน

กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายจริยธรรม
นางอำพัน วลีเวชสุนทร

นางอำพัน วลีเวชสุนทร

กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายอาคารสถานที่
นางจิราภรณ์ ขัติยะ

นางจิราภรณ์ ขัติยะ

กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายฯ