บาทหลวงประทีป กีรติพงศ์

บาทหลวงประทีป กีรติพงศ์

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา

ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา

ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ
ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร

ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร

รองผู้อำนวยการ

นายกัมพล วงค์สถาน

นายกัมพล วงค์สถาน

ผช. ผอ. ฝ่ายวิชาการ
นายยุติธรรม วัฒนาวงศ์

นายยุติธรรม วัฒนาวงศ์

ผช. ผอ. ฝ่ายบุคลากร
นางสุรางค์ ธูปเทียน

นางสุรางค์ ธูปเทียน

ผช. ผอ. ฝ่ายจริยธรรม
นางวนิดา วงค์สัมพันธ์

นางวนิดา วงค์สัมพันธ์

ผช. ผอ. ฝ่ายกิจการนักเรียน
นางทิวาพร อินทะศักดิ์

นางทิวาพร อินทะศักดิ์

ผช. ผอ. ฝ่ายธุรการ-การเงิน
นางสุมิตรา สร้อยยานะ

นางสุมิตรา สร้อยยานะ

ผช. ผอ. ฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชน
นางอำพัน วลีเวชสุนทร

นางอำพัน วลีเวชสุนทร

ผช. ผอ. ฝ่ายอาคารสถานที่
นางจิราภรณ์ ขัติยะ

นางจิราภรณ์ ขัติยะ

ผช. ผอ. ฝ่ายนโยบาย กำกับติดตาม และประเมินผล
นางเพชรา พันธุ์พิทย์แพทย์

นางเพชรา พันธุ์พิทย์แพทย์

ผช. ผอ. ฝ่ายอนุบาล