โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2564