• 02 Dec, 2023
ผลงานสรุปกระบวนวิชาออกแบบ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผลงานสรุปกระบวนวิชาออกแบบ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผลงานสรุปกระบวนวิชาออกแบบ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดโมเดลงานสถาปัตยกรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5