โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นำโดยครูทยาวดี เวียนเสี้ยว, ครูวรรณพร ชะเต และครูอมรรัตน์ มนัสเสวี ได้พา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไป ศึกษาเรียนรู้ อาจารย์ใหญ่ ณ คณะแพทยศาสตร์ สาขากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านคณะอาจารย์ทุกท่านและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอย่างมาก มา ณ โอกาสนี้

[awesome-gallery id=8919]

0Shares