เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่ ได้จัด “งานเปิดบ้านวิชาการ Start Up Your Way 2018 @CCC” เพื่อแสดงถึงจุดเริ่มต้นการเลือกเรียนในสายวิชาชีพที่ตอบโจทย์อนาคต โดยมีการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการและดนตรี โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันดังนี้

  • กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ แข่งขันตอบปัญหา English Quiz ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่
      • นางสาวกนกวรรณ สุพรศิลป์ ม.6/1
      • นางสาวกฤตธินันท์ ทวีบุญ ม.6/1

    รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่

      • เด็กหญิงภัสสร  ลิ้มบ่อแก้ว ม.3/4
      • เด็กหญิงพัชรพร  สุขสบาย ม.3/2

ครูที่ปรึกษา ครูสุลักขณา บุญศิริ และ ครูชญาณิศา อัจจิมาพิพัฒน์กุล

  • กลุ่มสาระภาษาไทย ส่งนักเรียน แข่งขันประกวดคัดลายมือภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงทสพร สินแท้ ม.3/4

 

0Shares