เมื่อวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2561 NAVA School Of English ได้จัด “การแข่งขัน Spelling Bee”โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ผลปรากฏว่า

  • ระดับมัธยมต้น เด็กหญิงทสพร  สินแท้ ม.3/4 ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
  • ระดับมัธยมปลาย นางสาวอิสรีย์  ศิลปกิจ ม 6/1 ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ครูผู้ฝึกสอน

  • ครูสุรีย์ภรณ์ บุญญมงคล
  • ครูสุลักขณา บุญสุข
  • Teacher Gail Lewis

0Shares