โรงเรียนพระหฤทัย ขอแสดงความยินดีให้กับ เด็กหญิงกมลปรียา ตานะเศรษฐ นักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิ่งจับเวลา” และ “ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งผลัด” ในการแข่งขัน “SKATE EXPERRIENCE CUP 2018” ณ ลาน SKATE ROBINSON วันที่ 27 ตุลาคม 2562 

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares