เมื่อวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้

รายการที่ 1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชุมนุมนักสัตววิทยารุ่นเยาว์ เรื่อง Sensitivity of skin color change of Thai Gecko ได้แก่

 • นางสาวกัลยรักษ์  เถื่อนถ้ำ
 • นางสาวณัฐนิชา  ปัญญาแก้ว
 • นางสาวภัทร์ระพี  คงทน
 • นางสาวกชกร  บัวลอย
 • นางสาวนวพร  ทวีวัฒนะกิจบวร
 • นางสาวภัทรดา  เฉลิมเลี่ยมทอง
 • ครูที่ปรึกษา ครูศศิธร  บัวลา

รายการที่ 2 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชุมนุมนักปักษีวิทยารุ่นเยาว์ เรื่อง เปรียบเทียบชนิดของนกที่พบในเวียงกับดอย ได้แก่

 • นางสาวมัสฤณ ผอบทอง
 • นางสาวศิศิรากร จันทร์ตะมะ
 • นางสาวพรสรวง รังควร
 • นางสาวกมลชนก แซ่จิว
 • นางสาวกมลชนก เทพประการ
 • นางสาวณัฐชยา คูโบตะ
 • ครูที่ปรึกษา ครูศศิธร บัวลา

รายการที่ 3 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชุมนุมนักนิเวศวิทยารุ่นเยาว์ เรื่อง ชีวิตดีมีไลเคน ได้แก่

 • นางสาวนันท์นลิน เอื้อพัฒนพงศ์
 • นางสาวนยภัทร วัฒนาวงศ์
 • นางสาวภรอาภา นันทชัย
 • นางสาวกันติชา ศักดิ์แสน
 • นางสาวฉัตรชญานันท์ ยุงกลาง
 • นางสาวนวภัสร์ ฐานพงศ์สุภาพ
 • ครูที่ปรึกษา ครูทยาวดี เวียนเสี้ยว

รายการที่ 4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชุมนุมนักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของพายุทอร์นาโด ได้แก่

 • นางสาวชนากานต์ อำพันธ์ศรี
 • นางสาวภรภัทร โสวะภาสน์
 • นางสาวสรัลพร ประตังทะสา
 • นางสาวฉัตรพร รังควร
 • นางสาววรรธนี บุญยงค์
 • นางสาวณัฐกานต์ เจริญศิลป์
 • ครูที่ปรึกษา ครูนุชจรินทร์ ถาน้อย

รายการที่ 5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชุมนุมนักธรณีวิทยารุ่นเยาว์ เรื่อง Plate tectonics movement model ได้แก่

 • นางสาวพิชญ์นรี วงศ์คำ
 • นางสาววีณัฐ หิรัญพันธุ์
 • นางสาวสิรภัทร สุวรรณชูจิต
 • นางสาวพัชราภา พันธ์ทอง
 • นางสาวธนาพร ฟักแฟง
 • นางสาวกิรณา บรมินอาชากุล
 • นางสาวกานต์สิริ ธนวุฒิพันธุ์
 • ครูที่ปรึกษา ครูนลินี ศรีจันทร์ดร

รายการที่ 6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชุมนุมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่อง การ Grafting มะเขือม่วง และมะเขือพวง เพื่อป้องกันโรค Bacterial Wilt ได้แก่

 • นางสาวเอื้ออังกูร อ้วนเส้ง
 • นางสาวพิสา สมศักดิ์
 • นางสาวกรวรรณ สุรินทรัพย์
 • นางสาวกษมาวดี เกษมกุลทรัพย์
 • นางสาวนิมิตรา บุญโรจน์
 • นางสาวเมธิณี วุฒิฉายานันท์
 • ครูที่ปรึกษา ครูทยาวดี เวียนเสี้ยว

รายการที่ 7 รางวัลชมเชย ชุมนุมนักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ เรื่อง จำลองเขตเงาฝน ได้แก่

 • นางสาวกุลจิรา อุนจะนำ
 • นางสาวขวัญ พรหมขวัญ
 • นางสาวพิมพ์มาดา คล้ำวิลัย
 • นางสาวรัญญา เขตร์ขัน
 • นางสาวสุจิตรา ลิ้มสกุล
 • นางสาวอุไรลักษณ์ ศรีสุข
 • ครูที่ปรึกษา มาสเตอร์ณัฐวรรธณ์ ธิติรัตน์วรสกุล

รายการที่ 8 รางวัลชมเชย ชุมนุมนักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ เรื่อง Global Warming From Methane of Cockroaches ได้แก่

 • นางสาวจตุพร คำป๊ก
 • นางสาวณัฐนิชา สุวรรณรัตน์
 • นางสาวตรีรัตน์ สร้อยยานะ
 • นางสาวเมธาวี ตั้งทวี
 • นางสาวสลิลดา โชคไพบูลย์
 • นางสาวอัจฉราภรณ์ บุณยสุขเมธี
 • ครูที่ปรึกษา ครูศศิธร บัวลา

0Shares