ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมพร้อมให้กับประชาชนและเยาวชนของไทย ทั้งในด้านกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของชาติ ทางโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้นำนักเรียนเข้าชมงานงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2561
วันที่ 4 มิถุนายน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อม ครู จำนวน 22 ท่าน
วันที่ 5 มิถุนายน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 พร้อม ครู จำนวน 20 ท่าน
วันที่ 6 มิถุนายน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อม ครู จำนวน 32 ท่าน
วันที่ 7 มิถุนายน นักเรียนระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1-2 พร้อม ครู จำนวน 22 ท่าน

0Shares