โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับที่ 1” ในการแข่งขันการลดใช้พลังงาน “School Energy Challenge”

กิจกรรมการแข่งขัน School Energy Challenge ภายใต้โครงการสาธิตการพัฒนาวิธีตรวจติดตามการใช้พลังงานภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยระบบ Real Time Power Monitoring เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงานภายในสถานศึกษา และประชาสัมพันธ์ การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมแก่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน

 

0Shares