ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้จัดอบรมพัฒนาครู 84 ปีพระหฤทัยสู่การเรียนรู้ นวัตกรรม STEM ในศตวรรษที่ 21 ในวันจันทร์26 – อังคาร ที่ 27 กันยายน และ วันจันทร์ที่ 3ตุลาคม ณ ห้องประชุม ชั้น 8อาคารพระแม่มารีย์ เพื่อให้ครูผู้สอนทุกระดับชั้น มีความรู้ความเข้าใจด้านสะเต็มศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในโรงเรียน และสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้นและมีความสอดคล้องกับบริบทและอาชีพของท้องถิ่น โดยมี คณะวิทยากร จากศูนย์ STEM ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ นำโดย อาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวรและ คณะ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ในศาสตร์แขนงวิทยาศาสตร์บูรณาการเป็นอย่างดี มาให้การอบรมกับครูตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล -มัธยมศึกษา

  [FAG id=5770]

0Shares