เมื่อวันที่ 6 -10 พฤศจิกายน 2563 ตัวแทน ชมรม “SC รักษ์โลก” โรงเรียนพระหฤทัย ได้เข้าร่วมกิจกรรม“ค่ายชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ ครั้งที่ 26” ณ ป่าแม่ตืนแม่แตง ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนให้มีจิตใจรักษ์ธรรมชาติ พร้อมทั้งได้สัมผัสประสบการณ์และร่วมสานต่อเจตนารมณ์การอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถึงการสร้างเครือข่ายเยาวชนและบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังให้บุคลากรที่ทำงานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติได้ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความคิด เทคนิคและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้เรียนรู้กระบวนการจัดทำค่ายพร้อมทั้งได้สัมผัสธรรมชาติและได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อตนเองและหวังที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแนวคิดเพื่อนเป็นส่วนหนึ่งการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ