เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรม “เวทีศักยภาพ” โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นสากล ณ ลานโดม โรงเรียนพระหฤทัย

0Shares