เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรม “เวทีศักยภาพ” โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นสากล ณ ลานโดม โรงเรียนพระหฤทัย

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares