เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 สังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับ สังฆมณฑลเชียงราย กำหนดจัดงาน “วันสานสายใยครู ครั้งที่ 16” ณ โรงเรียนพระหฤทัย  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลเชียงใหม่ และสังฆมณฑลเชียงราย

1. บรรยากาศการลงทะเบียน

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.

2. พิธีการในโบสถ์

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.

3. ครูที่ได้รับรางวัล

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.

4. จับรางวัลและการแสดงบนเวที

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.

5. รับประทานอาหารและการแสดง

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares