เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer(ฝาสีส้ม สูตรสำหรับเด็ก) เข็มที่ 1 เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
        ในการดำเนินการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่และทีมงานแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยบริการในการฉีดวัคซีนของนักเรียน
        ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ได้เฝ้ารอและให้กำลังใจเด็กๆให้การรับการฉีดวัคซีน สำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอพระเจ้าอวยพระพรในน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย…

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo