มูลนิธิวาย. เอ็ม. ซี. เอ. เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ ซึ่งเป็นองค์พัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านการพัฒนาชุมชนและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และสหพันธ์ วาย. เอ็ม. ซี. เอ. แห่งเอเชียและแปซิฟิก(Asia and Pacific Alliance of YMCAs) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชนให้มีความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ ลดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการให้ความรู้และการสร้างความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ จึงได้จัดการอบรม Regional Green Ambassador Training ” Let’s Act on Climate Change : Restore our Nature & Promote Sustainable Livelihoods and Peace “ ขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 23 พฤศจิกายน 2562 ทางมูลนิธิได้เชิญ คุณครูสุทธิชา ปาเหนือ ซึ่งคุณครูเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความสนใจในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้