โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่  โดย ฝ่ายนโยบาย กำกับติดตามและประเมินผล ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ปีการศึกษา 2561 ขึ้นเพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานฯ เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระหฤทัย รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล  ประเมินผลการจัดการศึกษา และเขียนรายงานการดำเนินการตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายฯ เป็นประธานการประชุม  เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร

[awesome-gallery id=8369]

0Shares