• 02 Dec, 2023

รางวัลเกียรติยศ

คนดีศรีเชียงใหม่

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ และได้รับใบประกาศเกียรติคุณดังต่อไปนี้

Read More

ประกาศผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 / 2565

ประกาศผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 / 2565 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระหฤทัย

Read More
>