– ประชาสัมพันธ์ (053) 276-087
– ศูนย์รับนักเรียนฯ (081) 7463-404
– ห้องทะเบียน (053) 276-087 ต่อ 206