ครูริญญานันท์ พิชัยภูริพงศ์

ครูริญญานันท์ พิชัยภูริพงศ์

ครูประจำชั้น ป.4/1
ครูวาววิชญา ว่องเอกลักษณ์

ครูวาววิชญา ว่องเอกลักษณ์

ครูประจำชั้น ป.4/2
ครูเสาวลักษณ์ งามวงษ์

ครูเสาวลักษณ์ งามวงษ์

ครูประจำชั้น ป.4/3
ครูจันทร์จิรา สำราญบำรุง

ครูจันทร์จิรา สำราญบำรุง

ครูประจำชั้น ป.4/4
ครูดวงเดือน อินทะชัย

ครูดวงเดือน อินทะชัย

ครูประจำชั้น ป.5/1
ครูนิ่มนวล ปิตากรุณา

ครูนิ่มนวล ปิตากรุณา

ครูประจำชั้น ป.5/2
ครูกาญจนา ลับปัญญา

ครูกาญจนา ลับปัญญา

ครูประจำชั้น ป.5/3
ครูอัญชลิการ์ ขันติ

ครูอัญชลิการ์ ขันติ

ครูประจำชั้น ป.5/4
ครูศิริประภา แสนสุข

ครูศิริประภา แสนสุข

ครูประจำชั้น ป.6/1
ครูลภาวัน ประตังทะสา

ครูลภาวัน ประตังทะสา

ครูประจำชั้น ป.6/2
ม.ณัฐศาสตร์ โสภา

ม.ณัฐศาสตร์ โสภา

ครูประจำชั้น ป.6/3
ครูอรอุมา สมัยกุล

ครูอรอุมา สมัยกุล

ครูประจำชั้น ป.6/4
ม.อุทัย สุนันต๊ะ

ม.อุทัย สุนันต๊ะ

ครูพิเศษ
ม.อานนท์ เอี่ยมไธสง

ม.อานนท์ เอี่ยมไธสง

ครูพิเศษ
ม.สมิต ค่อยประเสริฐ

ม.สมิต ค่อยประเสริฐ

ครูพิเศษ
ครูฐานิสญา แซมื่อ

ครูฐานิสญา แซมื่อ

ครูพิเศษ
ครูสุทัชชา นาชัยเวียง

ครูสุทัชชา นาชัยเวียง

ครูพิเศษ
ครูวิภาพร ทองเพ็ญ

ครูวิภาพร ทองเพ็ญ

ครูพิเศษ
ครูวลัยพร ใจมาบุตร

ครูวลัยพร ใจมาบุตร

พิเศษ
ม.สงกรานต์ ฉิมพลี

ม.สงกรานต์ ฉิมพลี

ครูพิเศษ
T.Patcharin Klinson

T.Patcharin Klinson

ครูพิเศษ
T.Hershey Mondragon

T.Hershey Mondragon

ครูพิเศษ
T.Grace Flores

T.Grace Flores

ครูพิเศษ

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds