ครูอัญชนา มานะกิจ

ครูอัญชนา มานะกิจ

ครูประจำชั้น ป.1/1
ครูขวัญนา คำหมื่น

ครูขวัญนา คำหมื่น

ครูประจำชั้น ป.1/2
ครูพาฝัน นันเปรย

ครูพาฝัน นันเปรย

ครูประจำชั้น ป.1/3
ครูฉัตรชฎา ขันธมาลา

ครูฉัตรชฎา ขันธมาลา

ครูประจำชั้น ป.2/1
ครูกาบจันทร์ ทรายสมุทร

ครูกาบจันทร์ ทรายสมุทร

ครูประจำชั้น ป.2/2
ครูพวงพรรณ คำยอง

ครูพวงพรรณ คำยอง

ครูประจำชั้น ป.2/3
ครูรสสุคนธ์ ไชยวุฒิ

ครูรสสุคนธ์ ไชยวุฒิ

ครูประจำชั้น ป.3/1
ครูจันทร์จิรา บุญโต

ครูจันทร์จิรา บุญโต

ครูประจำชั้น ป.3/2
ครูณัฐชยาพร แย้มวงษ์

ครูณัฐชยาพร แย้มวงษ์

ครูประจำชั้น ป.3/3
ม.สุชาติ เกตุแก้ว

ม.สุชาติ เกตุแก้ว

ครูพิเศษ
ครูพรพิมล สุวรรณคะโต

ครูพรพิมล สุวรรณคะโต

ครูพิเศษ
ครูปราณี คำปา

ครูปราณี คำปา

ครูพิเศษ
ครูนุชธิกา เพียรประกอบ

ครูนุชธิกา เพียรประกอบ

ครูพิเศษ
ครูสุมาลี คุณยศยิ่ง

ครูสุมาลี คุณยศยิ่ง

ครูพิเศษ
ครูไพลิน ฟูสวัสดิ์

ครูไพลิน ฟูสวัสดิ์

ครูพิเศษ
T.Hannah Grace Perez

T.Hannah Grace Perez

ครูพิเศษ
T.Katrina Trinidad Diesta

T.Katrina Trinidad Diesta

ครูพิเศษ
T.Kitiyavadi Surin

T.Kitiyavadi Surin

ครูพิเศษ