ครูอัญชนา มานะกิจ

ครูอัญชนา มานะกิจ

ครูประจำชั้น ป.1/1
ครูลัดดาวัลย์ ช่างเงิน

ครูลัดดาวัลย์ ช่างเงิน

ครูประจำชั้น ป.1/2
ครูพาฝัน นันเปรย

ครูพาฝัน นันเปรย

ครูประจำชั้น ป.1/3
ครูฉัตรชฎา ขันะมาลา

ครูฉัตรชฎา ขันะมาลา

ครูประจำชั้น ป.2/1
ครูกาบจันทร์ ทรายสมุทร

ครูกาบจันทร์ ทรายสมุทร

ครูประจำชั้น ป.2/2
ครูพวงพรรณ คำยอง

ครูพวงพรรณ คำยอง

ครูประจำชั้น ป.2/3
ครูรสสุคนธ์ ไชยวุฒิ

ครูรสสุคนธ์ ไชยวุฒิ

ครูประจำชั้น ป.3/1
ครูจันทร์จิรา บุญโต

ครูจันทร์จิรา บุญโต

ครูประจำชั้น ป.3/2
ครูณัฐชยาพร แย้มวงษ์

ครูณัฐชยาพร แย้มวงษ์

ครูประจำชั้น ป.3/3
ม.สุชาติ เกตุแก้ว

ม.สุชาติ เกตุแก้ว

ครูพิเศษ
ครูพรพิมล สุวรรณคะโต

ครูพรพิมล สุวรรณคะโต

ครูพิเศษ
ครูปราณี คำปา

ครูปราณี คำปา

ครูพิเศษ
ครูนิรนาถ แก่นทองหลาง

ครูนิรนาถ แก่นทองหลาง

ครูพิเศษ
ครูนุชธิกา เพียรประกอบ

ครูนุชธิกา เพียรประกอบ

ครูพิเศษ
ครูสุมาลี คุณยศยิ่ง

ครูสุมาลี คุณยศยิ่ง

ครูพิเศษ
ครูไพลิน ฟูสวัสดิ์

ครูไพลิน ฟูสวัสดิ์

ครูพิเศษ
T.Hannah Grace Perez

T.Hannah Grace Perez

ครูพิเศษ
T.Katrina Trinidad Diesta

T.Katrina Trinidad Diesta

ครูพิเศษ
T.Kitiyavadi Surin

T.Kitiyavadi Surin

ครูพิเศษ