# ออนไลน์ประจำวันที่ 5 มกราคม 2564

- วิทยาการคำนวณ

# ออนไลน์ประจำวันที่ 6 มกราคม 2564

# ออนไลน์ประจำวันที่ 7 มกราคม 2564

# ออนไลน์ประจำวันที่ 8 มกราคม 2564

# ออนไลน์ประจำวันที่ 9 มกราคม 2564

# ออนไลน์ประจำวันที่ 10 มกราคม 2564

# ออนไลน์ประจำวันที่ 11 มกราคม 2564

# ออนไลน์ประจำวันที่ 12 มกราคม 2564

# ออนไลน์ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564

# ออนไลน์ประจำวันที่ 14 มกราคม 2564

# ออนไลน์ประจำวันที่ 15 มกราคม 2564

# ออนไลน์ประจำวันที่ 16 มกราคม 2564

# ออนไลน์ประจำวันที่ 17 มกราคม 2564

———————————

# ออนไลน์ประจำวันที่ 18 มกราคม 2564

คาบที่ 1 ( 09.00 น.) ออนไลน์

- คณิตศาสตร์

คาบที่ 2 ( 11.00 น.) ออนไลน์

- ภาษาอังกฤษ

- Conversation

คาบที่ 3 ( 13.00 น.) ออนไลน์

- ศิลปะ

-

-

- ดนตรี

-

-

- นาฏศิลป์

-

-

คาบที่ 4 ( 15.00 น.) ออนไลน์

- วิทยาศาสตร์

- Science (IP)

———————————

# ออนไลน์ประจำวันที่ 19 มกราคม 2564

คาบที่ 1 ( 09.00 น.) ออนไลน์

- วิทยาศาสตร์

คาบที่ 2 ( 11.00 น.) ออนไลน์

- ภาษาไทย

คาบที่ 3 ( 13.00 น.) ออนไลน์

- สังคมศึกษา

คาบที่ 4 ( 15.00 น.) ออนไลน์

- การงาน

———————————

# ออนไลน์ประจำวันที่ 20 มกราคม 2564

คาบที่ 1 ( 09.00 น.) ออนไลน์

- คณิตศาสตร์

- Math (IP)

คาบที่ 2 ( 11.00 น.) ออนไลน์

- ภาษาไทย

คาบที่ 3 ( 13.00 น.) ออนไลน์

-English Conversation

คาบที่ 4 ( 15.00 น.) ออนไลน์

- พลศึกษา

- สุขศึกษา

———————————

# ออนไลน์ประจำวันที่ 21 มกราคม 2564

คาบที่ 1 ( 09.00 น.) ออนไลน์

- วิทยาศาสตร์

คาบที่ 2 ( 11.00 น.) ออนไลน์

- ภาษาไทย

คาบที่ 3 ( 13.00 น.) ออนไลน์

- ประวัติศาสตร์

คาบที่ 4 ( 15.00 น.) ออนไลน์

- ภาษาจีน

———————————

# ออนไลน์ประจำวันที่ 22 มกราคม 2564

คาบที่ 1 ( 09.00 น.) ออนไลน์

- คณิตศาสตร์

คาบที่ 2 ( 11.00 น.) ออนไลน์

- อังกฤษ

คาบที่ 3 ( 13.00 น.) ออนไลน์

- อิเล็กโทน

คาบที่ 4 ( 15.00 น.) ออนไลน์

- วิทยาการคำนวณ

———————————

# ออนไลน์ประจำวันที่ 25 มกราคม 2564

คาบที่ 1 ( 09.00 น.) ออนไลน์

- คณิตศาสตร์

คาบที่ 2 ( 11.00 น.) ออนไลน์

- ภาษาอังกฤษ

- Conversation

คาบที่ 3 ( 13.00 น.) ออนไลน์

- ศิลปะ

-

-

- ดนตรี

-

-

- นาฏศิลป์

-

-

คาบที่ 4 ( 15.00 น.) ออนไลน์

- วิทยาศาสตร์

- Science (IP)

———————————

# ออนไลน์ประจำวันที่ 26 มกราคม 2564

คาบที่ 1 ( 09.00 น.) ออนไลน์

- วิทยาศาสตร์

คาบที่ 2 ( 11.00 น.) ออนไลน์

- ภาษาไทย

คาบที่ 3 ( 13.00 น.) ออนไลน์

- สังคมศึกษา

คาบที่ 4 ( 15.00 น.) ออนไลน์

- การงานอาชีพ

———————————

# ออนไลน์ประจำวันที่ 27 มกราคม 2564

คาบที่ 1 ( 09.00 น.) ออนไลน์

- คณิตศาสตร์

- Math (IP)

คาบที่ 2 ( 11.00 น.) ออนไลน์

- ภาษาไทย

คาบที่ 3 ( 13.00 น.) ออนไลน์

- Conversation

คาบที่ 4 ( 15.00 น.) ออนไลน์

- สุขศึกษา

- พละศึกษา

———————————

# ออนไลน์ประจำวันที่ 28 มกราคม 2564

คาบที่ 1 ( 09.00 น.) ออนไลน์

- วิทยาศาสตร์

คาบที่ 2 ( 11.00 น.) ออนไลน์

- ภาษาไทย

คาบที่ 3 ( 13.00 น.) ออนไลน์

- ประวัติศาสตร์

คาบที่ 4 ( 15.00 น.) ออนไลน์

- ภาษาจีน

———————————

# ออนไลน์ประจำวันที่ 29 มกราคม 2564

คาบที่ 1 ( 09.00 น.) ออนไลน์

- คณิตศาสตร์

คาบที่ 2 ( 11.00 น.) ออนไลน์

- ภาษาอังกฤษ

คาบที่ 3 ( 13.00 น.) ออนไลน์

- อิเล็กโทน

คาบที่ 4 ( 15.00 น.) ออนไลน์

- วิทยาการคำนวณ

เรียนออนไลน์ระดับชั้นอื่นๆ