# ออนไลน์ประจำวันที่ 5 มกราคม 2564

- วิชาภาษาไทย

# ออนไลน์ประจำวันที่ 6 มกราคม 2564

- วิชาคณิตศาสตร์

# ออนไลน์ประจำวันที่ 7 มกราคม 2564

- วิชาอังกฤษ

# ออนไลน์ประจำวันที่ 8 มกราคม 2564

- วิชาภาษาจีน

# ออนไลน์ประจำวันที่ 11 มกราคม 2564

- วิชาภาษาอังกฤษ

# ออนไลน์ประจำวันที่ 12 มกราคม 2564

- วิชาภาษาไทย

# ออนไลน์ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564

- วิชาคณิตศาสตร์

# ออนไลน์ประจำวันที่ 14 มกราคม 2564

- วิชาภาษาอังกฤษ

# ออนไลน์ประจำวันที่ 15 มกราคม 2564

- วิชาภาษาจีน

—————————–

# ออนไลน์ประจำวันที่ 18 - 22 มกราคม 2564

คาบที่ 1  (เวลา 09.00 น.)  ออนไลน์

- วิชาภาษาไทย

คาบที่ 2  (เวลา 11.00 น.)  ออนไลน์

- วิชาคณิตศาสตร์

คาบที่ 3  (เวลา 13.00 น.)  ออนไลน์

- วิชาภาษาอังกฤษ

- วิชาภาษาจีน

# รายวิชาเพิ่มเติม

- FUN WITH PHONICS

- ดนตรี (YAMAHA)

————

# ออนไลน์ประจำวันที่ 25 - 29 มกราคม 2564

คาบที่ 1  (เวลา 09.00 น.)  ออนไลน์

- วิชาภาษาไทย

คาบที่ 2  (เวลา 11.00 น.)  ออนไลน์

- วิชาคณิตศาสตร์

คาบที่ 3  (เวลา 13.00 น.)  ออนไลน์

- วิชาภาษาอังกฤษ

- วิชาภาษาจีน

# รายวิชาเพิ่มเติม

- FUN WITH PHONICS

- ดนตรี (YAMAHA)

เรียนออนไลน์ระดับชั้นอื่นๆ