เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 บริษัท OBOK Co.Ltd ได้เข้ามานำเสนอสื่อการเรียนการสอน ROBOROBO เป็นหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา โดยการนำระบบ Coding เข้ามามีส่วนสำคัญในการออกแบบคำสั่ง ผู้อำนวยการ และครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณได้เข้าร่วมชมการนำเสนอในครั้งนี้

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares