เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 บริษัท OBOK Co.Ltd ได้เข้ามานำเสนอสื่อการเรียนการสอน ROBOROBO เป็นหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา โดยการนำระบบ Coding เข้ามามีส่วนสำคัญในการออกแบบคำสั่ง ผู้อำนวยการ และครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณได้เข้าร่วมชมการนำเสนอในครั้งนี้