โรงเรียนที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 คณะครูและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระหฤทัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน “อาสาฬหบูชา” ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ พุทธสถาน จ. เชียงใหม่ ในกิจกรรมครั้งนี้คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบโล่เกียรติคุณดีเด่นให้โรงเรียนพระหฤทัยเป็น “โรงเรียนที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม” ในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

  [FGAL id=2432]

MOE AWARDS

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 กระทรวงศึกษาธิการได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประเภท สถานศึกษา สาขา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนพระหฤทัย โดยมี ม.ยุติธรรม วัฒนาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร เป็นตัวแทนรับมอบโล่ดังกล่าว ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

  [FGAL id=2268]