การแข่งขันการลดใช้พลังงาน School Energy Challenge

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้เข้าร่วม โครงการสาธิตการพัฒนาวิธีตรวจติดตามการใช้พลังงานภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยระบบ Real Time Power Monitoring เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงานภายในสถานศึกษา และประชาสัมพันธ์การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมแก่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ได้รับรางวัลดังนี้

รายการที่ 1  การประกวดสื่อรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานภายในโรงเรียน

  1. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
  2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
  3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

รายการที่ 2  การประกวดสื่อรณรงค์การประหยัดพลังงาน

  1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
  2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

[FAG id=5115]

โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

โรงเรียนพระหฤทัย ผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ 2559 ในระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการ-ผู้จัดการเป็นผู้เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร

  [FGAL id=2696]

โรงเรียนที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 คณะครูและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระหฤทัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน “อาสาฬหบูชา” ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ พุทธสถาน จ. เชียงใหม่ ในกิจกรรมครั้งนี้คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบโล่เกียรติคุณดีเด่นให้โรงเรียนพระหฤทัยเป็น “โรงเรียนที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม” ในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

  [FGAL id=2432]

MOE AWARDS

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 กระทรวงศึกษาธิการได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประเภท สถานศึกษา สาขา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนพระหฤทัย โดยมี ม.ยุติธรรม วัฒนาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร เป็นตัวแทนรับมอบโล่ดังกล่าว ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

  [FGAL id=2268]