รางวัลชนะเลิศ แต่งคำขวัญวันพ่อ

สืบเนื่องจากกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านพ้นไปแล้วนั้น แต่ยังมีนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดคำขวัญวันพ่อ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ,5 และ 6 ที่เดินทางไปเข้าค่ายในเวลาดังกล่าวดังนั้นจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้การประกวดแต่งคำขวัญวันพ่อ ดังนี้ (more…)

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 “First Tech Challenge Thailand ครั้งที่ 2”

ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ในรายการ “First Tech Challenge Thailand ครั้งที่ 2” ณ โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัล 3 รางวัลดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
2. รางวัล Popular
3. รางวัล Promote award

โดยมีรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้
1. เด็กชายเฉลิมขวัญ ดุริยทิพย์
2. เด็กหญิงณิชาวีร์ ไชยธิ
3. นายเป็นหนึ่ง จันทรสมบัติ
4. นายนครินทร์ อินต๊ะวงค์
5. นายศุทธวีร์ แซ่หยิ่ง
6. นางสาวนงลักษณ์ นพรัตน์
7. นางสาวธัญวรัตม์ วงศาโรจน์
8. นางสาวณัฐชยา นุชบุษบา
9. นางสาวสุตาภัทร แซ่ลี้
10. นายธฤติ ใสจันทึก
11. นายอิทธิพัทธ์ เฮ้าสุวอ
12. นายภัทร์อักกพล แก้วตาอัครพนธ์
13. นายวชริศ คำเฮียง
14. นางสาวสริตา คงเมือง
15. นางสาววรวลัญช์ จันทร์ทิพย์
16. นางสาวรุจยา วิทยาประภากร
17. นางสาวปุญชรัศมิ์ บุญมา
18. นางสาวอภิชญา ศรีวงค์
19. นางสาวพิชชาพร ณ เชียงใหม่
20. นางสาวภัณฑิรา ไชยณรงค์
คุณครูที่ปรึกษา
1. ม. ณัฐวรรธณ์ ฐิติรัตน์วรสกุล
2. ครูวิรัลพัชร มนัสเสวี
3. ม.ณินท์ สุวรรณช