สอบ NT ได้เต็ม ด้านเหตุผล (Reasoning ability)

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. เสฏฐวุฒิ เรือนคำมูล ป.3/2 และ ด.ช. ศรุต ถนอมรัตน์ ป.3/4 ที่สามารถสอบ NT (International Test)ได้คะแนนเต็ม ด้านเหตุผล (Reasoning ability) ประจำปีการศึกษา 2559.

 [FAG id=3447]

นักเรียนที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม

โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกุลนิษฐ์ เจริญศิริ ป.6/3 และเด็กหญิงนภัสนันท์ ปัญญาราช ป.6/4 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 6 ที่สามารถสอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม ในรายวิชา คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

  [FGAL id=2702]

ก้าวตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ

ระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2560 ฝ่ายงานห้องสมุด ได้จัดให้มีกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดในหัวข้อ “ก้าวตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ” โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์มาจัดนิทรรศการ และให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้านพืชและสัตว์ มีการจำหน่ายหนังสือจากบริษัทนานมีบุ๊คส์ มีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ – เพลงเทิดพระเกียรติในหลวง, กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สารานุกรม, กิจกรรมสอยดาวต้นไม้แห่งขุมทรัพย์ความรู้ ฯลฯ

  [FGAL id=2679]