รางวัลแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ พุทธสถาน ได้จัดงานจริยธรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา โรงเรียนพระหฤทัยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ผลปรากฏว่า เด็กหญิงอิสรีย์ ศิลปะกิจ ม.4/1 ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท ครูที่ปรึกษา ครูเอมอร ตั้งศุภกุลและครูพิริมิตร เสือน่วม

  [FGAL id=2437]

International Arts & Culture festival 2016

ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงาน “International Art&Culter Festival” ภายในงานได้จัดการแข่งขัน Speech Contest สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 30 คน ผลปรากฏว่า น.ส.เขมพร ศรีสวัสดิ์ ชั้น ม.4 โรงเรียนพระหฤทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับรางวัล 1,000 บาท และได้รับเกียรติบัตรจากภาควิชา น.ส.อัจจิมา สุริยันต์ ชั้น ม.6 โรงเรียนพระหฤทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับรางวัล 500 บาท และเกียรติบัตรจากภาควิชา ส่วนรางวัลที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ครูผู้ควบคุม มี 2 ท่าน คือ ครูสรวงสุดา ณ ผั้น และครูสุรีย์ภรณ์ บุญญมงคล

  [FGAL id=2418]

แข่งขันทักษะภาษาไทย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาภาษาไทย ประเภททักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับภาคเหนือ ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนพระหฤทัยส่งเด็กชายหฤษฎ์ ชัยมงคล เข้าร่วมการแข่งขันในทักษะการฟัง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ครูที่ปรึกษา ครูจันทร์จิรา บุญโต

  [FGAL id=2399]

ตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนพระหฤทัย กลุ่มสาระภาษาจีนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “ตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก” ระดับเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2558 โดยต้องทำข้อสอบเป็นภาษาจีนแข่งขันกับนักเรียนทั้งประเทศ ผลปรากฏว่าได้รับรางวัล ดังนี้ เด็กหญิงเย่ว แซ่หลู่ ม.2/2 ได้อันดับที่ 4 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และเด็กหญิงจาด่วย แซ่กัว ม.2/4 ได้อันดับที่ 11 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท

  [FGAL id=2390]

รับรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน

เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนยน 2559 โรงเรียนพระหฤทัย นำโดย มาสเตอร์สายันต์ อุปคำ มาสเตอร์ณินท์. สุวรรณชัย และคุณครู นุชจินทร์ ถาน้อย เข้าร่วม “การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย” ณ สถาบันปัญาภิวัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลปรากฏว่า โรงเรียนพระหฤทัยได้รับ “รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1″

  [FGAL id=2354]