การแข่งขันสถาปัตยกรรม

เมื่อวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการด้านสถาปัตยกรรม ประจำปี 2560 ในหัวข้อเรื่อง “สถาปัตยกรรมทำดี” ณ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 24 ทีม โรงเรียนพระหฤทัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวกรกช  สุดันชะ, นางสาวกันต์กณิษฐ์ กันทอินทร์,นางสาวธญากัญจน์ สัพพสิทธิมงคล  โดยมี ม.สิทธิพร นันทขว้าง เป็นครูผู้ควบคุม

[FAG id=5102]

รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย Thailand Robo Fest 2017 ครั้งที่ 6

เมื่อ

วันที่  18 มิถุนายน 2560 เนื่องด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยร่วมกับ สถาบันปัญญาภิวัฒน์,   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) , สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานอื่นๆ ได้จัด “การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย Thailand Robo Fest 2017 ครั้งที่ 6” ณ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อชิงถ้วยรางวัล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (มัธยม) ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการดังต่อไปนี้

 

รายการที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ Sumo Auto Robo Fest รุ่น Senior มีทีมเข้าร่วม 50 ทีม ผลปรากฏว่า โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้รับโล่จาก นายการุณ สกุลประดิษฐ์  (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) พร้อมเหรียญรางวัล ได้แก่

                1.นางสาวชนกนันท์  กันธะวงศ์         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

                2.นางสาวสุพิชฌาย์  ไทยทองหลาง    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

 โดยทีมนี้ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน Robo Fest ที่ประเทศสิงคโปร์ ในเดือน พฤศจิกายน 2560 

รายการที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ Sumo Auto Robo Fest รุ่น Senior  ผลปรากฏว่า โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  ได้รับโล่จาก นายการุณ สกุลประดิษฐ์  (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) พร้อมเหรียญ รางวัล ได้แก่

                 1.นางสาวชนากานต์  ตุ่นมานะ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

                 2.นางสาวกัญญาณัฐ  แจ่มใส     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ครูที่ปรึกษาทีม      1. มาสเตอร์ ณินท์  สุวรรณชัย       2. มาสเตอร์ สายันต์  อูปคำ

รายการที่ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robo Fest รุ่น Junior 2017 ประเภท Transporter Robo Fest จาก 16 ทีมได้รับ รางวัลเหรียญทอง ได้แก่

                1.เด็กหญิงปลายฟ้า  อูปขาว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

                2.เด็กหญิงธันยพร  นันทะ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5  

ครูที่ปรึกษาทีม  คุณครูนุชจรินทร์  ถาน้อย


[FAG id=4462]

สอบ NT ได้เต็ม ด้านเหตุผล (Reasoning ability)

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. เสฏฐวุฒิ เรือนคำมูล ป.3/2 และ ด.ช. ศรุต ถนอมรัตน์ ป.3/4 ที่สามารถสอบ NT (International Test)ได้คะแนนเต็ม ด้านเหตุผล (Reasoning ability) ประจำปีการศึกษา 2559.

 [FAG id=3447]

นักเรียนที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม

โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกุลนิษฐ์ เจริญศิริ ป.6/3 และเด็กหญิงนภัสนันท์ ปัญญาราช ป.6/4 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 6 ที่สามารถสอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม ในรายวิชา คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

  [FGAL id=2702]