พิธีมอบเข็ม และพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคลากรได้จัดพิธีมอบเข็มโรงเรียนแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2565

(more…)