☀ ห้ามจำหน่าย โฆษณาและบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง

ห้ามจำหน่าย โฆษณาและบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง ในพื้นที่ของโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

(more…)