☀ ตารางสอบ ปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ตารางสอบวัดผล ปลายภาค 1/2561 ป.1

ตารางสอบวัดผล ปลายภาค 1/2561 ป.2

ตารางสอบวัดผล ปลายภาค 1/2561 ป.3

ตารางสอบวัดผล ปลายภาค 1/2561 ป.4

ตารางสอบวัดผล ปลายภาค 1/2561 ป.5

ตารางสอบวัดผล ปลายภาค 1/2561 ป.6

ตารางสอบวัดผล ปลายภาค 1/2561 ม.1

ตารางสอบวัดผล ปลายภาค 1/2561 ม.2

ตารางสอบวัดผล ปลายภาค 1/2561 ม.3

ตารางสอบวัดผล ปลายภาค 1/2561 ม.4

ตารางสอบวัดผล ปลายภาค 1/2561 ม.5

ตารางสอบวัดผล ปลายภาค 1/2561 ม.6

☀ ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

 

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนพระหฤทัย ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เอกสารมอบตัว

 

☀ ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

☀ ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ประถมศึกษาปีที่ 1   |

ประถมศึกษาปีที่ 2  |

ประถมศึกษาปีที่ 3  |

ประถมศึกษาปีที่ 4  |

ประถมศึกษาปีที่ 5  |

ประถมศึกษาปีที่ 6   |

มัธยมศึกษาปีที่ 1    |

มัธยมศึกษาปีที่  2   |

มัธยมศึกษาปีที่ 3    |

มัธยมศึกษาปีที่ 4    |

มัธยมศึกษาปีที่ 5    |

มัธยมศึกษาปีที่ 6    |