☀ ประกาศ การใช้แผนปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

ประกาศโรงเรียนพระหฤทัย

เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ของโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติงานและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)