☀ ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

 

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนพระหฤทัย ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เอกสารมอบตัว