☀ ชี้แจง “หลักสูตรการเรียนการสอน” โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

โครงสร้างเวลาเรียน ในระดับชั้นต่างๆ
ประถมศึกษา  มัธยมตอนต้น  มัธยมตอนปลาย