☀ วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย ครูนุชธิกา เพียรประกอบ

(ออนไลน์ วันที่ 19 มิถุนายน 2563)

ตอนที่ 1


## ใบงาน ##

☀ วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย ครูนุชธิกา เพียรประกอบ

(ออนไลน์ วันที่ 19 มิถุนายน 2563)

ตอนที่ 1


## ใบงาน ##

☀ วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย ครูปรียา พันธุ์เกษม

(ออนไลน์ วันที่ 19 มิถุนายน 2563)

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3


## ใบงาน ##

☀ วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย ครูเสาวลักษณ์ งามวงษ์

(ออนไลน์ วันที่ 18 มิถุนายน 2563)

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4


## ใบงาน ##

☀ วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย ครูพรพิมล สุวรรณคะโต

(ออนไลน์ วันที่ 18 มิถุนายน 2563)

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4


## ใบงาน ##

ดาวน์โหลด

☀ วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย ครูพรพิมล สุวรรณคะโต

(ออนไลน์ วันที่ 18 มิถุนายน 2563)

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4


## ใบงาน ##