โรงเรียนพิชชาพัฒน์ร่วมกับโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ได้จัดการแข่งขัน Nava Spelling Bee 2019 ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน โดยโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับโล่และทุนการศึกษา ทั้งในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย ดังนี้

ระดับมัธยมต้น 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  (จำนวน  2 คน )
เด็กชายธนพล ศุกรินทร์
เด็กหญิงจินต์วิภา สิงห์คำ

ระดับมัธยมปลาย

รางวัลชนะเลิศอันดับที่  1  
นางสาวมณช์ปรียา สิงคราช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
นางสาวทสพร สินแท้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
นางสาวฐิติรัตน์ สิงห์คำโล

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares