เมื่อวันที่ 14 กันยายน ​2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรม The 13th SC Music ​In​ Dome​ ในชื่อ Love Destiny The Musical เป็นการแสดงศักยภาพ​ของนักเรียนทางด้านดนตรี และ แสดงออกซึ่งความสามารถทางด้านการแสดง​ของนักเ​รียน ในรูปแบบ Musical Show​ โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งผู้บริหาร ครูและนักเรียน ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า​พระหฤทัย สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

[awesome-gallery id=9032]

0Shares