เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่
ได้ลงนามความร่วมมือ MOU ด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติกับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม FIBO มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมพัฒนาห้องเรียนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ Smart Robotics ในปีการศึกษา 2563