เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่
ได้ลงนามความร่วมมือ MOU ด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติกับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม FIBO มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมพัฒนาห้องเรียนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ Smart Robotics ในปีการศึกษา 2563

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares