• 02 Dec, 2023

เป้าหมาย

 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสามารถแก้ปัญหาได้
 3. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
 4. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบระดับชาติ
 5. ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน
 6. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. ผู้เรียนสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 8. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด
 9. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและดำรงชีวิตตามแบบวิถีไทยอย่างพอเพียง
 10. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ด้วยจิตตารมณ์ รักและรับใช้
 11. ผู้เรียนและบุคลากรมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
 12. โรงเรียนมี วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ที่ได้กำหนดไว้ชัดเจน
 13. โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไว้ชัดเจน
 14. โรงเรียนมีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย
 15. โรงเรียนมีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
 16. โรงเรียนวางแผนและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้
 17. โรงเรียน พัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
 18. โรงเรียนมีการรณรงค์ประหยัดพลังงานและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 19. โรงเรียนมีการวางแผนและปฏิบัติตามมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัย
 20. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 21. โรงเรียนมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
 22. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อใช้ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
 23. ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
 24. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และท้องถิ่น
 25. ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าด้านความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ
 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาต่อและสามารถตัดสินใจในการเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม
 6. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนนำเทคโนโลยี ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
 7. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนนำเทคโนโลยีไปสร้างนวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์
 8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามคุณธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
 9. เสริมสร้างคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรตามจิตตารมณ์พระหฤทัย ของพระเยซูเจ้า
 10. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมพื้นฐาน ๑๒ ประการ
 11. ให้การอบรมผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสุภาพ อ่อนน้อมตามสถานภาพและกาลเทศะ
 12. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจ ในวัฒนธรรมท้องถิ่น และดำรงชีวิตตามแบบวิถีไทยอย่างพอเพียง
 13. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยจิตตารมณ์รักและรับใช้
 14. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ถูกต้อง มีสุนทรียภาพสมวัยและเอาใจใส่สุขภาพของตนเองและผู้อื่นให้แข็งแรงอยู่เสมอ
 15. พัฒนากระบวนการบริหารด้วยการกำหนด วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมาย ของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน
 16. วางแผนและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระยะ 3 ปีไว้อย่างชัดเจน
 17. พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย
 18. ให้การอบรมและพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ SC STE3M MODEL
 19. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ  Professional Learning Community (PLC) และเปิดโอกาสให้บุคลากรครูทุกคนมีส่วนร่วม
 20. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ
 21. พัฒนาการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการบริการและการจัดการเรียนการสอน
 22. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
 23. จัดให้มีการรณรงค์ประหยัดพลังงานและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
 24. จัดให้มีระบบความปลอดภัยภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัย
 25. ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 26. จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
 27. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง
 28. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
 29. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนบูรณาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น
 30. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อนำผลมาพัฒนาผู้เรียน