เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้จัด “Gifted Camp”  ณ Botanic Garden Resort  เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และ คุณครูโรงเรียนพระหฤทัย 

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares