เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ทีม SC Robot ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์กับ สถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม FIBO มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี