เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ทีม SC Robot ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์กับ สถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม FIBO มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares