• 14/09/2017
  • 07:49

ฝ่ายอาคารสถานที่ ได้กำหนดวันนี้เป็นวัน “ทบทวนแผนป้องกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ”