July 2018

February 2018

สอบวัดผลปลายภาค

 • 19/02/2018
 • 00:00
 • โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

วันที่ 19, 21, 23 กุมภาพันธ์ 2561 สอบวัดผลปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2560  ของชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  หยุดอ่านหนังสือ วันที่ 19, 20 กุมภาพันธ์ 2561 ชั้นอนุบาล สอบวัดผล

กิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก

 • 16/02/2018
 • 00:00
 • โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก ส่งแฟ้มรายงานการปฏิบัติงานของครู ปีการศึกษา 2560

มุฑิตาจิตเกษียณอายุครู

 • 15/02/2018
 • 00:00
 • โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 มุฑิตาจิตเกษียณอายุครู ( กิจกรรมของนักเรียน )

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

 • 10/02/2018
 • 00:00
 • โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 วันการศึกษาเอกชน

กิจกรรมอำลาสถาบัน

 • 09/02/2018
 • 00:00
 • โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมอำลาสถาบัน มัธยมศึกษาปีที่ 6  ( ช่วงเช้า )