• 24/10/2017
  • 00:00

วันที่ 24 ตุลาคม 2560

โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้กำหนดให้ นักเรียน เริ่มเรียนพิเศษสมทบ