• 05/02/2018
  • 00:00
  • โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

วันที่ 5, 7, 8 กุมภาพันธ์ 2561

  • สอบวัดผล มัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

  • สัปดาห์การซ่อมเสริมนักเรียนที่คาดว่า จะติด ร. และ มส. โดยครูประจำวิชาและที่ปรึกษาชุมนุม
  • ชดเชยพิเศษเสาร์ 16